Politika Privatnosti i Zaštite Podataka

Ovo je https://sapi.rs („Vebsajt”). Ovaj portal ima za cilj da pruži ljudima širom sveta vesti i informacije o online kazinima u Srbiji. Na ovoj stranici možete pronaći našu Politiku Privatnosti.

Politiku Kolačića je ovde.

Opšti Uslovi

Posetom našeg Vebsajta i korišćenjem naših Usluga, priznajete da ste pročitali i u potpunosti razmotrili ovu Politiku Privatnosti.

Kompanija priznaje da je pri prikupljanju Vaših Ličnih Podataka obavezna zakonima Srbije i da će obraditi Vaše Lične Podatke u skladu sa Zakonom o Zaštiti Podataka (DP Zakon) i Evropskom Opštom Uredbom o Zaštiti Podataka (GDPR). Za bilo koji dalji zahtev ili upit o tome kako koristimo Vaše Lične Podatke, možete se obratiti našem Službeniku za Zaštitu Podataka putem sledeće imejl adrese: dpo[at]sapi[dot]rs

Svaka Politika, zahtev, zahtev ili druga komunikacija koju uputite Kompaniji mora biti poslata preporučenom poštom, sa povratnicom, ili imejlom. Sva komunikacija putem imejla smatra se primljenom na radni dan nakon dana slanja.

Pravne Definicije

Izrazi napisani velikim slovom u ovoj Politici imaju značenje koje im je dodeljeno pod GDPR i tumače se shodno tome. Pored toga, primenjuju se sledeće definicije:

Ova Politika Privatnosti utvrđuje uslove i okolnosti pod kojima Kompanija štiti privatnost naših Korisnika. Opisuje uslove pod kojima vršimo bilo koje prikupljanje i obradu Vaših Ličnih Podataka i obezbeđujemo njihovu sigurnost i poverljivost.

Ažuriranja Politike Privatnosti

Kompanija zadržava pravo da izmeni i ažurira ovu Politiku Privatnosti kada to smatra prikladnim, i sve izmene stupaju na snagu i delotvorne su od trenutka kada se pojave na Vebsajtu. Svake značajne promene ove Politike Privatnosti biće Vam saopštene.

Koje Podatke Prikupljamo?

Kompanija prikuplja i obrađuje sledeće Lične Podatke:

Zaštita Podataka

U potpunosti poštujemo Vaša osnovna prava i smatramo zaštitu Vaših Ličnih Podataka prioritetom. Shodno tome, prilikom obrade Vaših Ličnih Podataka, pratimo sledeća osnovna načela:

Zašto Prikupljamo Podatke

Kompanija može obrađivati Vaše Lične Podatke kako bi ispunila svoje obaveze prema Uslovima Korišćenja, za sledeće svrhe:

Kako Koristimo Lične Podatke

Kompanija može obrađivati Vaše Lične Podatke samo uz Vaš zakoniti pristanak za sledeće svrhe:

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak pismeno na naše kontakt detalje navedene u ovoj Politici. Povlačenje Vašeg pristanka ne utiče na zakonitost obrade Vaših podataka pre njenog opoziva.

Deljenje Vaših Informacija

Za izvršenje svrha navedenih u ovoj Politici Privatnosti, možemo pružiti pristup ili preneti Vaše Lične Podatke trećim pružaocima usluga za nesmetano funkcionisanje i unapređenje Vebsajta. Obrada Vaših Ličnih Podataka od strane Naših Procesora Podataka vrši se pod ugovorom koji obavezuje Procesore Podataka na isti nivo zaštite podataka predviđen ovom Politikom Privatnosti. U slučaju da smo obavezni od strane suda ili druge administrativne vlasti, u skladu sa istragom koja se odnosi na nezakonite aktivnosti, Kompanija može preneti Vaše Lične Podatke javnim vlastima u meri određenoj zakonom.

Pravilna Upotreba

Da bi se osigurala pravilna upotreba i integritet Vaših Ličnih Podataka i sprečio neovlašćeni ili slučajni pristup, obrada, brisanje, izmena ili druga upotreba, Kompanija primenjuje odgovarajuće interne politike i preduzima sve odgovarajuće organizacione, tehničke i proceduralne mere sigurnosti, kao i tehničke standarde, u skladu sa primenljivim zakonima i propisima.

Poverljivost

Obrada Vaših Ličnih Podataka od strane Kompanije vrši se na način koji obezbeđuje poverljivost i sigurnost, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove implementacije i prirodu, obim, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike za Vaša prava i slobode, koji su primenljivi u svakoj okolnosti. Vaši Lični Podaci obrađuju se isključivo od strane ovlašćenog osoblja Kompanije, obavezanih strogošću obaveza poverljivosti.

Zadržavanje Podataka

Zadržavamo Vaše Lične Podatke onoliko koliko je neophodno da bi se ispunile relevantne svrhe obrade objašnjene u ovoj Politici, u skladu sa principima Minimalizacije Podataka i Ograničenja Čuvanja. Nakon perioda zadržavanja, Vaši Lični Podaci brišu se iz Naših baza podataka i sistema.

Razumevanje GDPR-a

Ako nikada niste čuli za DPO pre, to je verovatno zato što je to nova pozicija koja je propisana Opštom Uredbom o Zaštiti Podataka (GDPR). GDPR je novi set EU regulativa koji je stupio na snagu u maju 2018.

GDPR radi nekoliko stvari, ali njegova glavna svrha je da reguliše kako vebsajtovi rukuju privatnošću svojih korisnika i privatnim podacima koje prikupljaju. Takođe pruža potrošačima različita prava koja mogu tvrditi kada je reč o zaštiti njihove privatnosti i podataka na internetu. Ako želite da pročitate detaljnije objašnjenje GDPR-a, možete ga pronaći ovde: https://www.eugdpr.org/. Ako želite više informacija o zakonima o zaštiti podataka u Srbiji, možete pročitati više ovde: https://www.dataguidance.com/notes/serbia-data-protection-overview

Upiti o Korišćenju Vaših Podataka

Ako imate bilo kakva pitanja o ličnim podacima ili našoj politici privatnosti ili želite da podnesete pritužbu na naše politike obrade i prikupljanja podataka, možete se obratiti našem Službeniku za Zaštitu Podataka.

Za sve upite o ovim pitanjima, molimo kontaktirajte: info[@]sapi[dot]rs